Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine www.porsche.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles.
  2. Ši Politika:
  3. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir naudojatės galimybe įsigyti Svetainėje siūlomų produktų ir (ar) paslaugų;
  4. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;
  5. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojų įsipareigojimus;
  6. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;
  7. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.
  8. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:
  9. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.
  10. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.
  11. Duomenų valdytojas arba mes - UAB „Prime Auto“ (juridinio asmens kodas 302841713, adresas Dariaus ir Girėno g. 15, Vilnius). 
  12. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
 2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
  1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai Svetainėje pateikiate siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimo užsakymą, sutinkate su slapukų naudojimu ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius.
  2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų.
  3. Jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktus duomenis bendrai renka ir toliau tvarko šios Politikos 1.3.3. punkte nurodytas Duomenų valdytojas.
  4. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine ir pateikiate elektroninę užklausą arba mūsų  siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimo užsakymą, t. y.:
   1. Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
   2. Duomenys, kurie susiję su Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimo užsakymu – užsakoma paslauga/produktas, Jūsų turimo automobilio modelis (Jums užsakant asmeninį finansinį pasiūlymą konkretaus modelio automobilio įsigijimui), informacija apie sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums registruojantis mūsų naujienlaiškio užsakymui), vairuotojo pažymėjimo numeris (Jums registruojantis į Bendrovės organizuojamą vairavimo renginį), pasirinktas mokėjimo už įsigyjamą paslaugą ir (ar) produktą būdas bei susiję įrašai;
   3. Kiti duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan. 
  5. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:
   1. Jūsų pateiktų užsakymų Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui administravimo ir vykdymo;
   2. Jūsų pateiktų elektroninių užklausų administravimo ir vykdymo;
   3. Jūsų sutikimu, kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
  6. Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.
  7. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
  8. Jūsų atliekamų užsakymų Svetainėje metu pateiktus šios Politikos 2.4.1. ir 2.4.2 punktuose nurodytus duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) saugosime ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kai Asmens duomenis Jūs pateikiate registruodamiesi bandomajam važiavimui ar į Bendrovės organizuojamą vairavimo renginį arba siekdami gauti asmeninį finansinį pasiūlymą konkretaus modelio automobilio įsigijimui, skaičiuojant nuo Jūsų duomenų pateikimo mūsų Svetainėje momento.
  9. Šios Politikos 2.4.3 punkte nurodytus duomenis saugosime ne ilgiau nei šio dokumento 5.1. punkte minimoje Slapukų politikoje nurodytą terminą. 
  10. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.
  11. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojai, tiek nustatydami Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.
  12. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami:
   1. su Jumis bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą ir rinkodarą atsakingiems Duomenų valdytojo darbuotojams;
   2. kitoms trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Duomenų valdytojui (Duomenų valdytojo pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams), Jūsų sutikimo arba Jūsų teisėtų interesų pagrindu veikiantiems kitiems Asmens duomenų valdytojams, tarp jų – „Porsche“ grupės bendrovėms ir autorizuotiems „Porsche“ tiekėjams (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 170435 Stuttgart; Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., Radlická 751/113e, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha; UAB „Prime Auto“, Dariaus ir Girėno g. 15, Vilnius; SIA Baltijas sporta auto Krasta iela 54, Latgales priekšpilsēta, Rīga; Porsche Financial Services GmbH, Porschestraße 1 D - 74304 Bietigheim-Bissingen; Porsche Connect GmbH Porscheplatz 1,70435 Stuttgart), rinkodaros įmonėms, draudimo bendrovėms, bankams, informacinių technologijų, transportavimo paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Duomenų valdytojų tarpusavio sutarčių, sudarytų, siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų aptarnavimą ir apsaugoti Jūsų teisėtus interesus, įvykdymui;
   3. valdingus įgaliojimus turinčioms valstybės ir savivaldybių institucijoms, Duomenų valdytojui vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus pateikti institucijų nurodytą informaciją.
  13. Pažymime, kad registracijos Svetainėje metu rezervuotu laiku Jums nuvykus į Duomenų valdytojų produktų ir (ar) paslaugų pardavimo vietą ir sudarius produktų ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis sudarytų sutarčių nuostatomis.
 3. TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS
  1. Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, naudosime Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį bendrai ir/arba individualizuotai (automatizuotais sprendimais (profiliavimu)) paremtai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susisieksime su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.
  2. Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Duomenų valdytojai dalinsis su visais savo klientais.
  3. Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, automatizuotų sprendimų (profiliavimo) pagalba Jūs galite būti priskirtas atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai pagal Jūsų domėjimosi (Duomenų valdytojų salonuose, el. paštu, telefonu, naršant Duomenų valdytojų tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis Duomenų valdytojų paslaugomis ir/ar prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo Duomenų valdytojų organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai.
  4. Su Jumis Duomenų valdytojai gali susisiekti ir be šios Politikos 3.1. nurodyto sutikimo, jei siūlomos Duomenų valdytojų prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Pastaruoju atveju Duomenų valdytojai Jums sudaro lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo. 
  5. Mūsų naujienlaiškis siunčiamas nuo Duomenų valdytojų. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas bei „Porsche“ grupės bendrovėms ir autorizuotiems „Porsche“ tiekėjams (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 170435 Stuttgart; Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., Radlická 751/113e, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha; UAB „Prime Auto“, Dariaus ir Girėno g. 15, Vilnius; SIA Baltijas sporta auto Krasta iela 54, Latgales priekšpilsēta, Rīga; Porsche Financial Services GmbH, Porschestraße 1 D - 74304 Bietigheim-Bissingen; Porsche Connect GmbH Porscheplatz 1,70435 Stuttgart), tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą tiesioginės rinkodaros pranešimą. 
  6. Duomenų (el. pašto adreso adresas ir telefono numeris) tvarkymo šios Politikos 3.1. ir/arba 3.4. punktų pagrindu terminas: 3 metai, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas. 
  7. Galite atsisakyti šios Politikos 3.1. ir/arba 3.4. punktų pagrindu siunčiamo naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@porsche.lt arba naujienlaiškio apačioje paspaudę esančią nuorodą. 
 4. TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠAI
  1. Jūsų telefoniniai pokalbiai (įeinančių ir išeinančių skambučių Duomenų valdytojo klientų aptarnavimo centro telefono numeriu) su Duomenų valdytoju yra įrašomi. Telefoninių pokalbių su Duomenų valdytojo klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir tinkamą Jūsų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą Jūs esate informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą.
  2. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl Duomenų valdytojų teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių/produktų bei jų pardavimo proceso kokybės, Duomenų valdytojo ir Duomenų valdytojo klientų sudarytų produktų ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatų ar Duomenų valdytojo vidinių taisyklių pažeidimų, nelaimingų atsitikimų su klientais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Duomenų valdytojo klientų ir darbuotojų atvejais.
 5. SLAPUKAI
  1. Duomenys panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., renkami remiantis Slapukų politika.
  2. Jūs galite kontroliuoti slapukų panaudojimą, keisdami naršylės nustatymus arba kitais būdais.
 6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:
  2. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
  3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti; 
  4. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni; 
  5. reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
  6. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
  7. Dėl 5.1 p. nurodytų teisių galite kreiptis į Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas, pasitelkęs paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, pateiks Jums reikalingą informaciją, taip pat teisės aktų bei šios Politikos nustatyta tvarka įgyvendins kitas Jūsų kaip Duomenų subjekto teises. 
  8. Rašytinį prašymą bet kuriam Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 5.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę. Jums kreipiantis į Duomenų valdytoją raštu, prie prašymo turite pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai Duomenų valdytojo darbuotojams ir prašymo pateikimo metu yra galimybė Jus identifikuoti.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu info@porsche.lt į duomenų apsaugos pareigūną arba turite galimybę užregistruoti savo kreipimąsi paskambinęs telefonu +370 66110911. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.
  2. Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
  3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.